Pohrdám soudy

6. 10. 2018 19:52:48
Pravda v naší republice nevítězí. Občané se spravedlnosti dovolají jen někdy. Při dobré vůli zákonodárců by neměl být problém vybudovat právní stát.

Zárukou spravedlivého rozhodování je respektování pravdy. Soudce hledá pravdu v žalobě. Má právo a povinnost rozhodnout podle svých znalostí zákona, nebo podle svého svědomí. Vždy existují pouze dva možné výroky soudce o každém sporu. Jsou to:

A) Soud uznal důkazy žalobce. Rozhodnutí soudu musí obsahovat: „Soud dává za pravdu žalobci. Žalovaná strana je povinna splnit požadavky žalobce v těchto bodech..... Žalovaná strana uhradí soudní náklady žalobce.“

B) Soud neuznal důkazy předložené žalobcem. Rozhodnutí soudu musí být: „Žaloba se zamítá. Žalobce je povinen uhradit žalované straně veškeré soudní náklady.“

Žádné jiné rozhodnutí soudce nemůže vydat. V každém sporu musí být lhostejné, která strana se na soud obrátí. Výrok soudu k jedné straně sporu je opakem výroku ke druhé straně. Naše Ústava a soudcovský slib to zaručují, ale soudci se podle toho neřídí. Když soudce jednou o případu rozhodne, tak podle Ústavy („Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat“) se již nikdy nesmí k případu vyjadřovat. Změnit své rozhodnutí by soudce musel na přání (či dokonce příkaz) třetí osoby. Rozhodl by závisle. Proto máme dvoustupňové soudnictví. Ke spravedlivému rozřešení každého sporu musí stačit rozhodnutí dvou soudců. Jenom výjimečně se může stát, že spor mezi dvěma účastníky nemá řešení (právo rodičky rodit doma a povinnost lékaře chránit zdraví dítěte). Takové spory musí končit u smírčího (dovolacího) soudu.

Pohrdám soudci soudů, kteří nedodržují soudcovský slib, a nutí jiné soudce, aby rozhodovali podle jejich „závazného právního názoru“.

Pohrdám Ústavním soudem a jeho soudci, protože ignorují zákony matematiky a dovolují obecným soudům vynášet nepravdivé výroky.

Prezident Zeman má podstatný díl na nedodržování Ústavy. Prezident nemá právo tvrdit lež o žádném občanovi. Jestliže se takové lži dopustí, je povinností soudu odložit rozhodnutí do doby, kdy mu vyprší mandát (jako všem ostatním zákonodárcům). Když policie nezákonně zbavila občanských práv některé poslance (případ Tluchoř), nerespektoval poslaneckou většinu v Poslanecké sněmovně a vykázal předsedkyni M. Němcovou s podpisy nadpoloviční většiny poslanců. Pochválil činnost státního zástupce, který řídil protizákonný krok.

Stydím se a pohrdám „občany s právnickým vzděláním“, kteří na magistrátech řeší dopravní nehody a nerespektují právní předpisy. Kteří vydávají exekuční příkazy dětem. Kteří nerespektují rovnost občanů před zákonem. Každý občan musí mít právo obhajovat svá práva před soudem. Povinné zastoupení advokátem musí být jen ve výjimečných případech. Zejména tehdy, kdy byl policií doložený trestný čin.

Zákonodárci mají nespornou imunitu. Při zadržení u trestného činu mohou být soudu vydáni pouze se souhlasem komory, nebo až po uplynutí mandátu.

Označování bezúhonných občanů za „trestně stíhané“ je nactiutrháním, pokud soud případ dosud nevyřešil. Moderátoři všech medií by si to měli ujasnit také.

Státní zástupci mohou vstupovat pouze do těch případů, ve kterých je žalobcem stát. Nejvyšší státní zástupce má právo obrátit se na poslaneckou sněmovnu jen (podle článku 27 Ústavy) když je zákonodárce dopaden při trestném činu. Žádný jiný státní zástupce nemá právo obracet se na zákonodárce.

Pohrdám soudy prvního stupně, které nerespektují literu Ústavy, a nezabývají se všemi předloženými důkazy.

Pohrdám soudci soudů druhého stupně, kteří nerespektují literu Ústavy a vracejí řešit spory podle „závazného právního názoru“ soudům prvního stupně.

Pohrdám soudci soudu, který ostatním soudcům (a také sobě) přisoudil ze státního rozpočtu peníze.

Změna žalobního návrhu soudcem je v demokratickém státě nepředstavitelná.

Pohrdám státními zástupci, kteří pohrdají Ústavou a obracejí se na zákonodárce, aby bezúhonné občany označovali za „osoby trestně stíhané“.

Pohrdám soudy a soudci, kteří nedokážou rozsoudit občanskoprávní spor o morálních vlastnostech novináře Peroutky. Prezident i zákonodárci jsou v době trvání mandátu stíhatelní jen ve vymezených případech. Soud měl řešení odložit do doby, kdy prezident Zeman pozbude prezidentského mandátu.

Pohrdám soudy a soudci, kteří dopustili, že ve sporu občanů s institucí H-System byli někteří zbaveni základních občanských práv vlastnit majetek.

V právním státě nemůže stát prostřednictvím svých státních zástupců zasahovat do soudního řízení. Státní zástupci jsou úředníci, kteří musí respektovat Ústavu a programové cíle vlády.

Pohrdám poslanci a senátory, protože nechávají ve veřejných sdělovacích prostředcích pomlouvat bezúhonné občany. Protože nevykonávají činnost podle Ústavy a nechávají se řídit státními zástupci i když žádný trestný čin nebyl uskutečněný.

Zákony matematiky jsou nedílnou součástí soudního rozhodování.

Každé rozhodnutí soudu je pravomocné. Pouze účastníci sporu mohou u soudu prvního stupně podat odvolání. Tím se pozdrží výkon rozhodnutí soudu do doby, než rozhodne odvolací soud (soud druhého stupně). V mimořádných případech sporu o dvě různá práva může konečné řešení vydat dovolací soud.

Zákonodárci zvolení v minulých Parlamentech využili svých pravomocí a účelově rozšiřovali právní normy tak, aby jim stát zajistil pohodlný život. Pod záminkou zbavit se totalitní justice jsme ve svobodných volbách zvolili představitele, kteří si v první řadě zajistili své výhody „občanů s právnickým vzděláním“, a také naplnili stranické pokladny. Činnosti, které se bezproblémově řešily mocí výkonnou (placení pokut za dopravní přestupky, nezaplacení jízdného,..) umně převedli na pracovníky veřejné správy. Moc soudní upevňovali budováním justičních paláců v každém kraji. Soudcům přikázali, aby soudili podle „závazného právního názoru“ (který velel spoutat moc soudní tak, aby bylo možné obdržet soudní rozhodnutí podle potřeby). Naučili se tomu na právnických fakultách, které patrně stále nevědí, co je pravdivý a spravedlivý výrok.

Soud má povinnost chránit občana před každou nespravedlností.

Morální vlastnosti soudců musí být nezpochybnitelné. Důkazem chybné činnosti justice jsou konkrétní obvinění některých soudců z korupce.

Z Ústavního soudu se stal univerzální dovolací soud. Tisíce nových právních předpisů umožňují libovolný výklad zákona.

Lživá tvrzení se stala nástrojem propagandy a flagrantního porušování Ústavy. Ani moderátoři veřejnoprávních medií nerozlišují pravdu od lži. Když prezident tvrdí lež, nikdo se nepodivuje.

Za tento stav jsou zodpovědní zákonodárci. Místo právního státu máme právnický absurdistán.

Připomínám slib Hnutí ANO před volbami do Poslanecké sněmovny (2013): Právo a soudy tu nejsou pro právníky, ale pro občany. To neznamená, že musí laik rozumět všem zákonům, ale naopak, že to nepotřebuje. Pokud žije poctivý a slušný život, zákony musejí být na jeho straně, aniž by je musel studovat. A stane-li se mu křivda, u soudu musí najít zastání.

Hnutí ANO je ve vládě druhé období, ale na svůj slib patrně zapomnělo.

Řešení je jednoduché. Soudcům je třeba připomenout literu Ústavy a soudcovský slib. Zákonné předpisy musí soudci brát v úvahu podle jejich důležitosti. Stačilo by k tomu třeba následující Upřesnění:

§ 1. Hierarchické uspořádání lidského poznání a právních norem tvoří „Zákon“, podle kterého soudci rozhodují. Jsou to:

(1) Zákony přírodních a matematických věd, nejnovější poznatky věd lékařských a technických,

(2) Ústava, Listina základních občanských práv a svobod,

(3) nařízení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, případně NATO),

(4) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů,

(5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněné nařízení vydávat.

§ 2. O vazebním držení občana rozhoduje porota nejméně tří soudců. Její rozhodnutí musí být jednomyslné.

§ 3. V soudním řízení musí soud vyhodnotit každý předložený důkaz. Soud nemá právo měnit žalobní návrh.

§ 4. Soudnictví je dvoustupňové. Každý spor má nárok na dva zákonné soudce (případně rozhodnutí dovolacího soudu). Soud na každém stupni má povinnost vyřešit spor. Nemá právo nutit jiné soudy, aby za něho rozhodovaly.

Státní úředníci plní cíle, které si současná vláda stanovila. Vedoucí státních úřadů jsou za to zodpovědní.

Státní zastupitelství náleží do pravomoci Ministerstva vnitra. Právo na odvolání, nebo dovolání má pouze v těch případech, kdy je stát účastníkem řízení. Do soudního řízení mezi jinými subjekty nesmí stát zasahovat.

Ekonomický přínos navrženého Upřesnění by byl značný. Zkrátí se délka řešení soudních sporů nejméně o polovinu. Spravedlnost bude zaručená pro občany, instituce i stát.

Při dobré vůli zákonodárců by neměl být problém učinit Upřesnění součástí právních předpisů.

Ing. Karel Januška, ID: uiz6ad

Autor: Karel Januška | sobota 6.10.2018 19:52 | karma článku: 18.89 | přečteno: 608x

Další články blogera

Karel Januška

Sebevědomí neznalců

Když obratný politik utvoří kolem sebe skupinu občanů, která mu bezmezně důvěřuje, mívá to obvykle velké důsledky. Příkladem jsou skupiny kolem Sokrata, Cézara nebo Hitlera.

21.9.2019 v 4:27 | Karma článku: 9.79 | Přečteno: 259 | Diskuse

Karel Januška

Pohrdání pravdou

Principy demokratického státu by měly být zřejmé alespoň předsednictvu každé politické strany. Právní stát má uspokojovat potřeby každého občana. Naše republika není právním demokratickým státem.

20.9.2019 v 6:23 | Karma článku: 14.13 | Přečteno: 408 | Diskuse

Karel Januška

Právní stát

Principy demokratického státu by měly být zřejmé alespoň předsednictvu každé politické strany. Právní stát má uspokojovat potřeby každého občana. Naše republika není právním demokratickým státem.

18.9.2019 v 4:21 | Karma článku: 10.31 | Přečteno: 167 | Diskuse

Karel Januška

Platíme spravedlivě?

Jsem přesvědčený o tom, že naše republika nerespektuje primární právo občana být uznáván za nevinného, dokud soud nepřipustil pochybnost o jeho nevině.

17.9.2019 v 9:04 | Karma článku: 21.33 | Přečteno: 463 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Petr Burian

Ministryně zjistila to, co všichni vědí už 30 let

Paní ministryně Maláčová byla pozvaná na jednu noc poslankyní Fialovou do závadové čtvrti Předlice v Ústí n/L. Poté co se přebrodila řekou odpadků si ráno do deníčku zapsala: noc byla klidná. Tohle si zapisovali vojáci na frontě.

21.9.2019 v 16:49 | Karma článku: 18.02 | Přečteno: 324 | Diskuse

Josef Nožička

Prezident udělal hloupost

Když už se zdálo, že téma trestního stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo pozvolna vyšumí do ztracena, prezident Miloš Zeman se svým neuváženým výrokem, proneseným na TV Barrandov, postaral o jeho oživení.

21.9.2019 v 13:08 | Karma článku: 20.01 | Přečteno: 556 | Diskuse

Ivo Hnilica

Naše země vzkvétá - říkám bez ironie!

Použiji jedno přísloví "všechno zlé je k něčemu dobré", ale aby se to poznalo, potřebuje to svůj čas. Máme se lépe než jsme se měli kdykoliv předtím to je nezpochybnitelná skutečnost a ve všem konání státu i pro život běžných lid

21.9.2019 v 12:05 | Karma článku: 17.09 | Přečteno: 314 | Diskuse

Jan Hink

Kde není zloba, tam ji zařídí. Pořádek musí být.

I čínstí a židovští Elfové vstupují na scénu a prokazují svůj smysl pro pořádek. Kde není problém, tam ho vytvoří. Tentokrát našli rasismus ve znakové řeči.

21.9.2019 v 10:17 | Karma článku: 16.47 | Přečteno: 262 | Diskuse

Jan Bartoň

Polčák – Zemana vyřeší příroda

Europoslanec Stanislav Polčák není prvním, který si přeje smrt Miloše Zemana. Něco velmi podobného prohlašoval nedávno režisér Václav Marhoul na iDnes.

21.9.2019 v 8:00 | Karma článku: 43.21 | Přečteno: 3969 | Diskuse
Počet článků 701 Celková karma 13.91 Průměrná čtenost 702

Vzdělání: Vyšší průmyslová škola strojnická - Vsetín (1955). ČVUT -  Fakulta technické a jaderné fyziky (1961).

Programátor vědecko-technických výpočtů v penzi. Mail: karel.januska@seznam.cz

Povinností Státního zastupitelství je požádat soud, zda shromážděné důkazy jsou dostatečné k tomu, aby bylo možné vznést obvinění. Soud(ce), který obvinění připustí, se musí stát zákonným soud(c)em případu.

V právním demokratickém státě je nepřípustné jednat v rozporu s duchem Ústavy a Listiny základních občanských práv.

Ústava Hlava 1 Článek 2: (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Článek 9 (2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. (3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Článek 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Najdete na iDNES.cz